ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το τζάμι της λάμπας με γυμνά χέρια. Το φυσικό λάδι από τα χέρια σας μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την απόδοση της μονάδας ή να προκαλέσει το θρυμματισμό της λάμπας όταν φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες. Πάντα να χρησιμοποιείτε καθαρά προστατευτικά γάντια όταν χειρίζεστε τη λάμπα. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη λάμπα αν κατά λάθος την αγγίξετε.

1. Πριν την αντικατάσταση της λάμπας, απενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργίας και αφήστε τον προβολέα να κρυώσει για 30 – 45 λεπτά. Αφού κρυώσει, κλείστε το διακόπτη του προβολέα και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του προβολέα δεν είναι συνδεδεμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λάμπα λειτουργεί σε κατάσταση υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης, μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε την αντικατάσταση πριν η λάμπα κρυώσει πλήρως, μπορεί να σας προκαλέσει έγκαυμα και βλάβη στη λάμπα.

2. Ξεβιδώστε τις βίδες στο καπάκι της λάμπα (1) και σηκώστε το καπάκι (2). Ξεβιδώστε τις βίδες της μονάδας της λάμπας (3).
Ανασηκώστε τη λαβή της λάμπας (4) και τραβήξτε τη έξω αργά και προσεκτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η λάμπα έχει σπάσει, μπορεί να υπάρχουν θραύσματα γυαλιού μέσα στο θάλαμο της λάμπας. Να είστε προσεκτικοί στην αφαίρεση κάθε σπασμένου γυαλιού για να αποφευχθούν οι τραυματισμοί.

lampreplacement

3. Τοποθετήστε προσεκτικά τη νέα λάμπα στον προβολέα. Αν δεν προσαρμόζεται εύκολα, βεβαιωθείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσετε τη λάμπα στη θέση της και κατεβάστε την λαβή στην θέση της.
Βιδώστε τις βίδες του λαμπτήρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε το τζάμι για να αποφευχθεί η πρόωρη βλάβη της λάμπας.

4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της λάμπας και σφίξτε τις βίδες για να το ασφαλίσετε.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ανάψτε τον προβολέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της λάμπας είναι σωστά εγκατεστημένο αλλιώς η λάμπα δεν θα ανάβει.

5. Κάνετε επαναφορά (reset) του χρονομέτρη της λάμπας μηδενίζοντας τις ώρες λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που κάνετε αντικατάσταση λαμπτήρα, να κάνετε reset τις ώρες λειτουργίας αλλιώς θα έχετε ανακριβή στοιχεία και μηνύματα για την λειτουργία του.

Παρακαλώ ανακυκλώστε τον παλιό λαμπτήρα. Περιέχει υδράργυρο και ο μην κατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική μόλυνση ή και προσωπικό τραυματισμό.

Comments are closed