Για πληροφορίες, παραγγελίες ή τεχνική εξυπηρέτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα ή στο τηλέφωνο: 2410 628 645

  Διεύθυνση: Ανθ. Γαζή & Μανδηλαρά (γωνία), Λάρισα

  Όνομα(υποχρεωτικό πεδίο)

  Email (υποχρεωτικό πεδίο)

  Θέμα

  Μήνυμα

   

  ΔΗΛΩΣΗ GDPR
  Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δηλώσει στις οικονομικές υπηρεσίες της SMARTIPS χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου τηρούνται για όσο διάστημα επιβάλλει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

  The personal data that you have stated in the financial services of SMARTIPS are used exclusively by the aforementioned company, in order to support, promote and execute the trading relationship. The retained data in our files shall be kept for as long as is required by the tax code regulations and may be communicated to the relevant judicial, police and other administrative authorities at their legal request and in accordance with the legislative provisions in force.